Jesteś gościem oficjalnej strony internetowej Uczniowskiego Klubu Sportowego Sokół Czarna. Jeśli jesteś zainteresowany zdrowym spędzeniem wolnego czasu to świetnie trafiłeś. Być może odkryjemy w Tobie Lekkoatletyczny talent. Z pewnością Sport wyjdzie Tobie na zdrowie, a cóż jest ważniejsze od Zdrowia? Warto spróbować powalczyć o medale i coraz lepsze wyniki.

Historia Klubu

Na zebraniu odbytym w dniu 06.10.2004 roku w Zespole Szkół w Czarnej grupa pasjonatów sportu chcąca uaktywnić życie sportowe młodzieży powołała komitet założycielski który opracował statut Klubu UKS "Sokół" Czarna  i przygotował wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji stowarzyszenia kultury fizycznej pod nazwą Uczniowski Klub Sportowy 'Sokół" Czarna. Główne cele istnienia  Klubu UKS „Sokół" Czarna to:
*uaktywnienie życia sportowego młodzieży,*zapobieganie fizycznej i psychicznej degradacji, *dbanie o wszechstronny rozwój organizmu młodego człowieka, *wypełnienie wolnego czasu na uprawianiu różnorodnych dyscyplin sportowych
Realizacja tych zadań nastąpi poprzez utworzenie sekcji sportowych, systematyczny udział w treningach, różnego typu rozgrywkach i zawodach sportowych. Klub działałby w oparciu o współpracę z władzami szkoły i na obiektach szkolnych oraz w szczególności poprzez współdziałanie z właściwymiinstytucjami państwowymi, samorządowymi i sportowymi.  Decyzją Starosty Łańcuckiego Adama Krzysztonia z dn. 03.11.2004r. Klub Został wpisany do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej - uczniowskich klubów sportowych pod nr. 24 pod nazwą Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" Czarna.

Wyjątek ze statutu Klubu:
Statut Uczniowskiego Klubu Sportowego„Sokół" Czarna
Rozdział l.Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny
§ l.
Stowarzyszenie kultury fizycznej nosi nazwę Uczniowski Klub Sportowy „Sokół" Czarna,zwane dalej „Klubem".
§2.
Siedzibą Klubu jest Zespół Szkól w Czarnej.
§3.
Klub działa na terenie powiatu łańcuckiego.
§4.
Klub działa na podstawie „Ustawy o Kulturze Fizycznej" .ustawy Prawo o stowarzyszeniachi statutu.
§5.
Klub posiada osobowość prawą, i podlega wpisowi do ewidencji starosty łańcuckiego.
§6.
Klub używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych zachowaniem obowiązującychprzepisów w tym zakresie.
§7.
1. Klub jako osoba prawna może być członkiem innych stowarzyszeń i związków.2. Klub w zależności od potrzeb może powołać sekcje.
§8.
1. Klub opiera swoją działalność na aktywności społecznej swoich członków.2. Do realizacji zadań statutowych Klub może zatrudniać pracowników.
Rozdział 2Cele i środki działania
§9.
1. Celem Klubu jest propagowanie i rozwój kultury fizycznej, podnoszenie sprawnościpsycho - fizycznej, profilaktyka zdrowotna i popularyzacja zdrowego stylu życia.2. Integracja środowisk uczniowskich, rodzicielskich, nauczycielskich i sympatyków Klubu.
§ 10.
Klub realizuje swoje cele, o których mowa w § 9 w szczególności przez:1. programowanie działalności sportowo - rekreacyjnej,2. organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych,3. organizowanie współzawodnictwa,4. szkolenie i doszkalanie wolontariuszy,
5. organizowanie kolonii, obozów i innych form wypoczynku z programem sportowo -rekreacyjnym,6. tworzenie zespołów systematycznego uczestnictwa w zajęciach sportowo — rekreacyjnychprewencji zdrowotnej,7. tworzenie warunków dla udostępnienia sprzętu, urządzeń i obiektów sportowych,8. działanie na rzecz zwiększenia ilości urządzeń i obiektów sportowych,9. drukowanie i kolportowanie wydawnictw, folderów ulotek,10. współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi w celu zabezpieczenia środkówfinansowych.